Hôm nay, thứ 6 04/09/2015
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

Bước vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 nền kinh tế có nhiều khởi sắc, các đơn vị sản xuất kinh doanh đã được giảm bớt khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nhất là tiếp cận với nguồn vốn vay đã có nhiều thuận lợi...

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.