Hôm nay, thứ 7 06/02/2016
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

1. Sản xuất nông nghiệp
    Trồng trọt:Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh cả năm 2015 ước đạt 107,6 nghìn ha, giảm 0,8% so với năm trước. Trong đó diện tích cây lương thực có hạt đạt 86,1 nghìn ha, giảm 0,6% (diện tích cây lúa đạt gần 79,3 nghìn ha, giảm 1,3%; diện tích cây ngô đạt 6,8 nghìn ha, tăng 8,2%).

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.

51204

38
54
51204