Hôm nay, thứ 2 05/12/2016
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

 1.     Sản xuất nông nghiệp

 Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành xong việc thu hoạch lúa và các cây trồng vụ mùa; tiếp tục đẩy mạnh việc gieo trồng cây vụ đông để đảm bảo kế hoạch gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất, đồng thời tập trung chăm sóc và chuẩn bị thu hoạch một số cây vụ đông.

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.